Регистриране на търговска единица – сигурният старт на вашия бизнес

 прехвърляне на фирма

Входирането на данните на компания е важна мисия, с каквото се слагат основите на нов правен субект. За точно тази практика трябва реално да се подходи с особено наблюдение, за да са избягани евентуални бъдещи неприятности при извършване работата по предназначение, при нейното разширяване или изменение.

Какъв е начина за регистрация на фирма?

Има различни начини за Регистрация на сдружения и регистрация на фондации


● Вариантът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е доста деликатен детайл и правилното знание на множеството предимства и недостатъците на всяка една от тях е от определящо значение за перспективата на всяка българска фирма. При регистрацията на фирма е нужно да са взети предвид счетоводната отчетност, данъчното облагане, осигуряването и варианта на управление при специфичните правни форми и т.н.;
● За регистрацията на фирма трябва да се изготвят множество специфични документи, сред които са учредителният акт и протокола (имената на тези така нужни документи са индивидуални при различни правни форми), заявления по модел и лиценз или позволение, ако естеството на работата го иска по наредба;
● Ще е нужно да се отвори набирателна сметка за учредителния капитал и да се входира нужната от закона съставна част от него;
● Преди подаването на документацията за регистрирането им в ТР е нужно да се плати таксата на държавата;
● Изискуемите от Агенцията по вписванията документи трябва да са попълнени изчерпателно и да бъдат входирани по надлежния ред, понеже при липси, грешки или неточности АВ ще откаже регистрирането. За правилно и красиво писане на документацията вписването в Търговския регистър е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. Малко след вписването на фирмата в АВ документите автоматизирано се препращат към НАП.

Огромна помощ от специалист – ключът към успеха


Рисковано е да вярвате напълно на нета като единствен генератор на полезна информация за регистрация на фирма, особено при недобро знание на закона. Свободно циркулиращите в онлайн порстранството формуляри и бланки, които трябва да се запълнят, би могло да се окажат много стари, неточни или непълни.

Наистина доста трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, понеже те се явяват “ядрото” на собственото Ви дружество и предстоящата му дейност. Ангажирането на специалист за вписването на фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа активност.

Ще имате възможност да обсъдите най-правилния вариант за избор на правна форма, когато много внимателно се запознаете с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите изцяло, ще изготви абсолютно всички необходими документи и ще се постарае за навременното им вписване в Търговския Регистър. В сайта на centura.bg може да разберете и как става прехвърляне на фирма

От вашата личност се иска единствено подпис, който може да бъде предоставен и по електронен път чрез сканиране или снимка.
Вписването на търговската фирма е комплексна дейност, която се нуждае от прецизност и професионализъм. За да сте уверени и спокойни за личната си бъдеща дейност, не правете отстъпление при създаването на нейните основи.